Informacje na temat internetu

Informujemy, że internet z którego Państwo korzystają jest to internet mobilny LTE dostarczany przez sieć Play.

Miesięczny limit wykorzystania danych to 30 GB. Limit odnawiany jest 15 dnia każdego miesiąca.

Jednocześnie informujemy, że limit ten jest łączny dla wszystkich urządzeń podłączonych do routera.

Szkolenia

Zaczynamy szkolenia W ramach programu Zawidz eConnect. Będą państwo informowani telefonicznie o terminach szkoleń.

Wzór umowy użyczenia

Zachęcamy do zapoznania się ze wzorem umowy użyczenia, którą należy podpisać przed instalacją  zestawu komputerowego oraz internetu. Wszelkie uwagi do umowy proszę kierować do koordynatora projektu.

O terminie podpisania umowy będziecie Państwo informowani telefonicznie.

wzór umowy użyczenia

 

Przedłużenie terminu naboru wniosków do projektu "Zawidz eConnect"

Urząd Gminy w Zawidzu w związku z realizacją projektu pn. "Zawidz eConnect" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Oś Priorytetowa: 8. Społeczeństwo Informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie: 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu, przedłuża termin rekrutacji i naboru wniosków do projektu do dnia 14 listopada 2014 roku.

Witamy na stronie projektu Zawidz eConnect

Wójt Gminy Zawidz informuje, iż Gmina Zawidz przystąpiła do realizacji projektu pn. Zawidz eConnect" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, 8 Oś Priorytetowa: Społeczeństwo Informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion.

Celem głównym projektu jest zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu zidentyfikowanej grupie 100 gospodarstw domowych z terenu gminy Zawidz, spełniającej warunki otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej lub świadczeń rodzinnych, zagrożonej wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji ekonomicznej i/lub niepełnosprawności, poprzez zapewnienie komputera z dostępem do Internetu.Cele szczegółowe projektu


Podniesienie wiedzy i świadomości mieszkańców gminy o Unii Europejskiej i funduszach unijnych wspomagających rozwój państw członkowskich ugrupowania oraz popularyzacja wśród społeczeństwa korzyści wynikających z korzystania z Internetu
p o p r z e z

1.    dostarczenie i instalacja sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla 100 gospodarstw domowych;
2.    dostarczenie i instalacja sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla 7 jednostek sektora publicznego;
3.    dostarczenie Internetu przez okres realizacji projektu (12 m-cy)
4.    szkolenie z zakresu obsługi komputera oraz korzystania z Internetu;
5.    opiekę serwisową sprzętu i oprogramowania;
6.    aktualizację oprogramowania

Okres realizacji projektu 12 miesięcy. Trwałość projektu zostanie zapewniona przez 5 lat od zakończenia realizacji projektu.

Osoby deklarujące udział w projekcie muszą być mieszkańcami Gminy Zawidz, również muszą prowadzić gospodarstwo domowe na terenie Gminy Zawidz. Gospodarstwa domowe, o których mowa wyżej muszą spełniać łącznie następujące kryteria dostępu:

•    znajdować się w zasięgu technicznych możliwości podłączenia Internetu
•    nie posiadać dostępu do Internetu
•    nie posiadać komputera


Grupy docelowe:

 • gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej, (542 zł gospodarstwo jednoosobowe; 456 zł w gospodarstwach wieloosobowych),
 • gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych, (539 zł na jedną osobę; 623 zł na osobę w gospodarstwach domowych w których są osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności),
 • dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, typowana do otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą oraz/lub ośrodkami pomocy społecznej,
 • osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym,
 • rodziny zastępcze,
 • rodzinne domy dziecka,
 • samotni rodzice,
 • osoby z grupy 50+, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie (rodzinie definiowanej zgodnie z art. 3 pkt 16 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych Dz.U.2013.1456 j.t.) nie przekracza kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych ogłaszanych komunikatem w Monitorze Polskim przez Prezesa ZUS (obecnie jest to kwota 831,15 zł),
 • dzieci i młodzież uczącą się z bardzo dobrymi wynikami w nauce, z rodzin w których przeciętny miesięczny dochód opodatkowany na osobę w rodzinie, z roku poprzedzającego rok udziału w projekcie był niższy, niż ostatni aktualny roczny wskaźnik: „Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwie domowym publikowany przez Prezesa GUS w Biuletynie Statystycznym" (wskaźnik ten za rok 2012 wynosi 1270,28 zł).

  Udział wszystkich gospodarstw domowych w projekcie jest bezpłatny

  Szczegółowe zasady rekrutacji określa naboru i uczestnictwa w projekcie pn. „Zawidz eConnect", realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013Oś Priorytetowa: 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki Działanie: 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion

  Osoby chętne do udziału w projekcie muszą wypełnić i przedłożyć formularz zgłoszeniowy do projektu wraz z dokumentami:


  1.    OŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI DOCHODÓW
  2.    kserokopię dowodu osobistego wnioskodawcy,
  3.    kopię orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub z orzeczeniem równoważnym (jeśli dotyczy),
  4.    w przypadku gdy wnioskodawca nie jest właścicielem lokalu - zgodę właściciela lokalu na wykonanie instalacji Internetu (jeśli dotyczy),
  5.    w przypadku posiadania pełnomocnictwa/opiekuna prawnego/przedstawiciela ustawowego - kopię dokumentu potwierdzającego ten fakt (jeśli dotyczy),
  6.    dokument potwierdzający uzyskanie przez dzieci i młodzież bardzo dobrych wyników w nauce (jeśli dotyczy),
  7.    dokument potwierdzający status rodziny zastępczej (jeśli dotyczy),
  8.    dokument potwierdzający status rodzinnego domu dziecka (jeśli dotyczy).


  Formularze zgłoszeniowe dostępne są w biurze projektu: Urząd Gminy Zawidz, ul. Mazowiecka 24, 09-226 Zawidz Kościelny, parter pok. Nr 1 oraz I piętro, pok. Nr 14, jak również na stronie internetowej Urzędu Gminy Zawidz www.ug.zawidz.pl

  Informacji udziela Pani Jolanta Gutkowska (tel.24 276 61 94) oraz Pani Anna Toruńska (tel. 24 235 38 70.)

  FORMULARZ WRAZ Z ZAŁACZNIKAMI NALEŻY ZŁOŻYĆ OSOBIŚCIE W URZEDZIE GMINY ZAWIDZ, POK. NR 1 LUB NR 14 DO DNIA 31.08.2014 R.